ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN

De websites apluscoaching.be, aplusacademy.be, doorbreekjepatronen.be (hierna “Website“) en de online-opleidingen (bereikbaar via de aplusacademy.be en doorbreekjepatronen.be, hierna “Platform“) worden ter beschikking gesteld door Aplus Group bv, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 146, met ondernemingsnummer 0758.533.565 (“Aplus Group”, “ons” of “wij” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Deze algemene (gebruiks)voorwaarden (hierna “Voorwaarden“) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website en het Platform, alsook op de programma’s die via het Platform kunnen worden aangekocht.

Deze programma’s hebben betrekking op coaching op het vlak van coaching, bemiddeling, coachende vaardigheden, intervisies, in-company trainingen, expertise opleidingen voor coaches of opleiding tot coach en kunnen na aankoop enkel online, via het Platform, worden gebruikt (hierna “Programma’s“).

Deze Voorwaarden vormen, samen met de Privacy– en cookieverklaring, een bindende overeenkomst tussen Aplus Group en de gebruiker van de Website, het Platform en/of de Programma’s (“Gebruiker“, “uw” of “u” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig door te nemen voorafgaand aan het gebruik van de Website, het Platform en/of de Programma’s aangezien deze bepalingen bevatten inzake toegang, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting enz.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

In geval van vragen of klachten kan u ons bereiken via info@apluscoaching.be of op het nummer +32 (0)495 508 891. Wij trachten zo snel mogelijk, en minstens binnen de 14 dagen, uw vraag of klacht te beantwoorden.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma’s aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden. Indien u de Voorwaarden (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Voorwaarden niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma’s.

U moet de Voorwaarden volledig aanvaarden bij registratie voor het Platform en bij aankoop van ieder Programma via het Platform of via de Website. Door tijdens de registratie en/of de aankoop het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” aan te vinken, stemt u ermee in deze Voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Indien u bij de registratie en/of de aankoop niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kan u, respectievelijk, het Platform niet gebruiken en het Programma niet aankopen.

Enkel geregistreerde Gebruikers hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van het Platform.

2. Programma’s

2.1 Aanbod

Aplus Group verkoopt de Programma’s op haar Platform. Aplus Group kan het aanbod van te koop aangeboden Programma’s steeds aanvullen, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande verwittiging aan de Gebruiker en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Gebruiker, met dien verstande dat aangekochte Programma’s steeds beschikbaar blijven voor de Gebruiker die ze heeft aangekocht.

2.2 Aankoop

Om Programma’s aan te kopen, vragen wij u om (i) u te identificeren (via uw account of door het ingegeven van uw voornaam/naam/e-mailadres), (ii) aan te geven of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (iii) een wachtwoord te kiezen (indien u nog geen account heeft), (iv) uw betalingswijze te kiezen (Bancontact, VISA, Mastercard, of PayPal), (v) de eventuele promotiecode in te vullen (zie hieronder punt 2.4), (vi) de vakjes “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan“, “Ik heb de privacy- en cookieverklaring volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” en “Ik erken en aanvaard dat ik geen beroep kan doen op het herroepingsrecht zodra ik het programma gebruik” aan te vinken en, indien gewenst, het vakje “Ik wens nieuwsbrieven van Apluscoaching te ontvangen“, en (vii) op “BETALEN” te klikken om de aankoop af te ronden.

De aankoop van Programma’s kan ook gebeuren via de inschrijvingsformulieren op de Website. Op de inschrijvingsformulieren vragen wij u om (i) een keuze te maken van de opleidingen waarvoor u zich wil inschrijven, (ii) uw identificatiegegevens in te vullen en (iii) of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (iv) via welk kanaal. u ons heeft gevonden, (v) het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” aan te vinken.

De overeenkomst komt tot stand zodra Aplus Group uw betaling goed heeft ontvangen én u een bevestiging van uw aankoop heeft ontvangen via e-mail, waarin een hyperlink is opgenomen naar deze Voorwaarden.

Op het Platform kan u zien welke Programma’s u heeft gekocht.

2.3 Promotiecodes

Op geregelde tijdstippen geven wij promotiecodes uit, die kunnen worden gebruikt bij de aankoop van Programma’s.

Promotiecodes hebben geen geldelijke waarde en kunnen in geen enkel geval worden omgeruild voor geld.

Als de promotiecode uniek is, is ze niet overdraagbaar en kan ze enkel worden gebruikt door de bedoelde Gebruiker.

Aplus Group behoudt zichzelf het recht voor om, indien noodzakelijk, de promotiecode te annuleren of te blokkeren.

2.4 Uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 13° van het Wetboek van Economisch Recht kan u uw herroepingsrecht niet uitoefenen.

2.5 Gebruiksrecht Programma’s

Door aankoop van het Programma, ontvangt u een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie (gebruiksrecht) met betrekking tot het Programma voor de ganse wettelijke beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten.

3. Uw gebruik van de Website, het Platform en de Programma’s

U mag de Website, het Platform en de Programma’s enkel gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en het gebruik dat een normaal omzichtig en zorgvuldig persoon ervan zou maken.

De uitrusting die nodig is om de Programma’s te gebruiken (smartphone, tablet, PC, internetconnectie, etc.), wordt uiteraard door u gedragen zonder dat u recht heeft op enige terugbetaling van onzentwege.

4. Accounts, wachtwoorden en beveiliging

U moet een account aanmaken om toegang te krijgen tot het Platform. Hiervoor dient u (i) uw voornaam, naam en e-mailadres in te geven, (ii) een wachtwoord te kiezen en dit te bevestigen door het te herhalen, (iii) het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan“, “Ik heb de privacy- en cookieverklaring volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” en, indien gewenst, het vakje “Ik wens nieuwsbrieven van Apluscoaching te ontvangen“, aan te vinken en (iv) op “REGISTREREN” te klikken.

Na registratie ontvangt u een e-mail van Aplus Group waarin een hyperlink is opgenomen, waarop u moet klikken om uw account te activeren door middel van het ingeven van uw log-in (e-mailadres) en paswoord.

De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid en beveiliging van de log-in details en wachtwoorden (voor het Platform), en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder deze log-in details en wachtwoorden, ongeacht of de activiteit geautoriseerd is (op het Platform).

Neem onmiddellijk contact met ons op als u het vermoeden hebt dat een ongeautoriseerde persoon uw wachtwoord kent of als het wachtwoord op een ongeautoriseerde wijze gebruikt wordt. Als we het vermoeden hebben dat de beveiliging geschonden wordt of dat het Platform misbruikt wordt, dan zijn we gerechtigd u te vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van tekortkomingen van de Gebruiker om diens wachtwoord en/of account te beveiligen.

Elk account is persoonlijk en mag dus niet worden overgedragen of uitgeleend aan derden.

Aplus Group kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen.

5. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht Aplus Group bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Gelieve onze Privacy– en