ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN

De websites

(hierna “Website”) en de online-opleidingen op deze websites (hierna “Platform”) worden ter beschikking gesteld door Aplus Group BV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 146, met ondernemingsnummer 0758.533.565 (“Aplus Group”, “ons” of “wij” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Deze algemene (gebruiks)voorwaarden (hierna “Voorwaarden“) zijn van toepassing op de opleidingen, verdiepingsdagen en op de toegang tot en het gebruik van de websites en het Platform, alsook op de programma’s die via het Platform en de Website kunnen worden aangekocht (hierna “Programma’s“).

Deze Programma’s hebben betrekking op coaching op het vlak van coaching, bemiddeling, coachende vaardigheden, intervisies, in-company trainingen, expertise opleidingen voor coaches of opleiding tot coach en kunnen na aankoop enkel online, via het Platform, worden gebruikt .

Deze Voorwaarden vormen, samen met de Privacy– en cookieverklaring, een bindende overeenkomst tussen Aplus Group en de gebruiker van de Website, het Platform en/of de Programma’s (“Gebruiker“, “uw” of “u” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig door te nemen voorafgaand aan het gebruik van de Website, het Platform en/of de Programma’s aangezien deze bepalingen bevatten inzake toegang, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting enz.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

In geval van vragen of klachten kan u ons bereiken via info@apluscoaching.be of op het nummer +32 (0)495 508 891. Wij trachten zo snel mogelijk, en minstens binnen de 14 dagen, uw vraag of klacht te beantwoorden.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma’s aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden. Indien u de Voorwaarden (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Voorwaarden niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma’s.

U moet de Voorwaarden volledig aanvaarden bij registratie voor het Platform en bij aankoop van ieder Programma via het Platform of via de Website. Door tijdens de registratie en/of de aankoop het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” aan te vinken, stemt u ermee in deze Voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Als u bij de registratie en/of de aankoop niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kan u, respectievelijk, het Platform niet gebruiken en het Programma niet aankopen.

Enkel geregistreerde Gebruikers hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van het Platform.

2. Programma’s

2.1 Aanbod

Aplus Group verkoopt de Programma’s op haar Platform en Website. Aplus Group kan het aanbod van te koop aangeboden Programma’s steeds aanvullen, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande verwittiging aan de Gebruiker en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Gebruiker, met dien verstande dat aangekochte Programma’s steeds beschikbaar blijven voor de Gebruiker die ze heeft aangekocht en voor de periode van het aangekochte abonnement.

2.2 Aankoop

Om Programma’s aan te kopen, vragen wij u om (1) u te identificeren (via uw account of door het ingegeven van uw voornaam/naam/e-mailadres), (2) aan te geven of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (3) een wachtwoord te kiezen (indien u nog geen account heeft), (4) uw betalingswijze te kiezen (Bancontact, VISA, Mastercard, of PayPal), (5) de eventuele promotiecode in te vullen (zie hieronder punt 2.4), (6) de vakjes “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan“, “Ik heb de privacy- en cookieverklaring volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” en “Ik erken en aanvaard dat ik geen beroep kan doen op het herroepingsrecht zodra ik het programma gebruik” aan te vinken en, indien gewenst, het vakje “Ik wens nieuwsbrieven van Apluscoaching te ontvangen“, en (7) op “BETALEN” te klikken om de aankoop af te ronden.

De aankoop van Programma’s kan ook gebeuren via de inschrijvingsformulieren op de Website. Op de inschrijvingsformulieren vragen wij u om (1) een keuze te maken van de opleidingen waarvoor u zich wil inschrijven, (2) uw identificatiegegevens in te vullen en (3) of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (4) via welk kanaal. u ons heeft gevonden, (5) het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” aan te vinken.

De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw betaling goed hebben ontvangen én u een bevestiging van uw aankoop heeft ontvangen via e-mail, waarin een hyperlink is opgenomen naar deze Voorwaarden.

Op het Platform kan u altijd zien welke Programma’s u heeft gekocht.

2.2.1 Intakegesprek bij inschrijving opleidingen

Bij uw initiële intekening voor de coaching opleidingen zal u uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Met dit intakegesprek willen wij uitmaken of de deelnemer met de juiste mindset en intentie wil deelnemen en/of de deelnemer over de nodige ervaring beschikt bij inschrijving op een vervolgopleiding of specialisatie opleiding. Na het intakegesprek wordt beslist of u kan inschrijven.

Als tijdens de live dagen van onze opleiding of in de online groep blijkt dat de deelnemer het vertrouwen schendt van andere deelnemers of van de trainers van het Aplus team, dan behouden wij het recht om elke verdere deelname aan de opleiding of enige andere bijeenkomst te weigeren. En dit zonder enige aanulatievergoeding.

2.3 Promotiecodes

Op geregelde tijdstippen geven wij promotiecodes uit, die kunnen worden gebruikt bij de aankoop van Programma’s.

Promotiecodes hebben geen geldelijke waarde en kunnen in geen enkel geval worden omgeruild voor geld.

Als de promotiecode uniek is, is ze niet overdraagbaar en kan ze enkel worden gebruikt door de bedoelde Gebruiker.

Aplus Group behoudt zichzelf het recht voor om, indien noodzakelijk, de promotiecode te annuleren of te blokkeren.

2.4 Facturatie en betaling

De facturen van Aplus Group b.v. zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Aplus Group b.v.. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van Aplus Group b.v..

Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a-rato van 8% per jaar tot op datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 15, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts- of invorderingskosten. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

Tijdige betaling van de facturen geeft al een eerste indicatie voor de vertrouwensband die we in onze samenwerking aangaan. Wij behouden ons het recht om verdere samenwerking/inschrijving te weigeren na laattijdige betalingen.

2.5 Uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 13° van het Wetboek van Economisch Recht kan u uw herroepingsrecht niet uitoefenen.

2.6 Gebruiksrecht Programma’s

Door aank